jeu.

16

août

2012

שמח תשמח

כתוב בתהילים "שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב" ולכאורה קשה מה הדימיון בכלל בין התורה לשלל מה יש דימוי בכלל ?מה הפשט

 אלא אפשר לומר שהגאון מולנא מסביר את ההבדל בין המילה שמח למילה שש שמח פירושו שיש שמחה גמורה והכל שמח מכל הכיוונים משא"כ המילה שש שפירושה שימחה חלקית וזה הדימוי שלמוצא שלל רב שמצד אחד הוא לוקח מלא כסף ומצד שני הוא חייב להשאיר וזה לא שמחה שלמה וכן בתורה שככל שלומדים רוצם ללמוד עוד ורואים כמה חסר לנו 

 ולעינין האירושין ג"כ כשהילד עושים לו ברית האמא דואגת לשלומו והאבא דואג דאגה אמיתית כי הוא ה גואג איך יצא הילד הזה ובאיזה דרך הוא יבחר וכו' וכן כשמגיע הבר מצוה האבא עדיין דואג מה יהיה עם הילד הזה כשיהיה גדול ואיך הוא יסתדר עם הבגרות וכו

אבל כשמגיע החתונה ופה האבא רואה איך הבן שלו גדל וראוה שב"ה הוא עבר הכל והגיע לאן שהגיע (ופה יש להאריך בשבחים ....) אז אפשר פה לומר שמח תשמח כי עכשיו ישנה שמחה שלמה

יתן ה' וכו וכו     

0 commentaires

jeu.

16

août

2012

עזר כנגדו

לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו  ולכאורה קשה למה  האדם הראשון היה לבדו הרי היו לו

מיליוני מלאכים שיעשו כל מה שרוצה ששירתו אותו וכו' אז מה הפשט

אלא צריך לומר שמה שאשה עושה לא יכולים לעשות מיליונים של מלאכים 

0 commentaires