jeu.

07

juin

2012

לשון הרע

 ראינו בפרשה שמרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה והחתם סופר מעיר שלמה כתוב וישמע ה' הרי כולם שמעו ? אלא שחלילה לנו לחשוב שאהרון ומרים דיברנו לשון הרע אלא הפשט הוא שהם דיברו בלשון טובה ואנשים ששמעו את הדיבורים האלו לא היו מבינים כלל דזה לשון הרע שהם אמרו בלשון שבח-שאיזה צדיק משה הוא פירש מן האשה...ואח"כ הם נתועררו לשאול האם זה בסדר בכלל ? כי הרי התורה מצווה אותנו שלא ליפרוש מן האשה

ולכאורה קשה :  הרב דסלר מקשה שמה הבעיה הרי אם יש בעיה במשפחה הרי הם צריכים לדבר על זה והיא בסה"כ רצתה לשאול את האהרון מה הוא חושב על זה ואיך לשאול את משה והיא התייעצה איתו על זה ומה הבעיה ?

אלא הפשט הוא שיש מושג של "אמונת חכמים" שזה אומר לא להרהר אחרי הגדול הדור ואין הכי נמי מותר לבוא ולשאול אותו מה הפשט במה שהואעשה אבל לא לקבוע עמדה מולו וזה מצה שעשתה מרים "ותאמר מרים" היא לא שאלה אלא היא קבעה עובדה ולכן נענשה

וזה בעיה של חסרון באמונת חכמים וכן פעם מסופר על תלמיד שרבו אמר להם שיהיו שלושים על שלומים גודל של אבנים ומרגליות טובות בשערי ירושלים ולגלג עליו אותו תלמיד ופעם נסע התלמיד באוניה וראה מלאכי השרת מנסרים אבנים טובות אז הוא שאל אותם למה ולמי הם עושים זאות והם ענו לו זה כדי לשים אותם בשערי ירושלים חזר אותו תלמיד לרבו ואמר לו שהוא רוצה ללמוד אצלו כי מה שאמר להם אכן היה נכון אמר לו אותו רב : רק בגלל שבדקת אתה מאמין לי? אם לא לא היית מאמין לי? נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות

 

אנחנו לומדים מפה את חיובנו לאמונת חכמים 

0 commentaires