ven.

20

avril

2012

וטען מרים-סוס ורכבו בים

ותקח מירים הנביאה אחות אהרון את התוף. ותען להם מירים שירו לה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים 
ולכורה קשה ותען להם מירים משמע שהיא באה לענות להם על קושיה של הנשים ואם כן מה היה קשה לנשים שאל זה באה לענות עוד קשה אז למה להם שזה לשון זכר 
וצריך לאמר שהיה כאן קושיה מאוד חזקה מצד הנשים שאיך אנחנו יכולים לשמוח ולהודת באת שאנחנו יודעים שאגברים צעדים לקבלת התורה ואם כן כל התחלית של יצאת מצרים הוא המצאי לקבלת התורה ואנחנו הנשים נשארים בפרוזדור והגברים מתקדמים לתרקלין שזה התורה 
עונה להם מירים סוס ורוכבו רמה בים ולכורה מה הסוס קשור פה אלא שעד כמה שהוא היה המסיע לרוכב מגיע לשניהם אותו עונש ואם כן מיישב שאים אתם הנשים תסיעו ללומדי תורה אשה שעוזרת לבעלה שזה להם ולכן זה בלשון   זכר תגיע גם לאותו רמה של הגברים שמקבלים את התורה ולאותו שכר  

 

 

0 commentaires