jeu.

31

mai

2012

למות על קידוש ה

"הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחד משכבך ועל מיטתך וגו ובתנורך " (ז כז)

הגמ בפחים (נג:) מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמם על קדושת ה שנכנסו לכבשן האש הם עשו ק"ו מהצפרדעים שהרי הם נכנסו לתנורים בשניל קדושת ה א"כ גם אנו בשביל קדושת ה נכנס לתוך הכבשן

ולכאורה קשה על עצם הק"ו איך הם למדו ק"ו מהצפרדעים והרי להם היה ציווי מפורש לכן לצפרדעים היה מותר למסור עצמם על קדושת ה

ועד יותר קשה היתי אומר בידיק אפוך אם היה צריך להגיע לציוי ולא כתוב שנכנסו מעצמם זאת אומרת שאסור להיכנס בלא ציווי משום קידוש ה וא"כ לצפדעים דוקא היה מותר

ולכך צריך לאמר שלא היה ציווי על כל צפדע איפו להכנס וכל אחד יכל לבחור להיות בבית ולא בתנורים דוקא וגם ככה היו מקימים את ציווי ה וא"כ אנו לומדים מהצפרדעים שבחרו להכנס לתוך התנורים ובחרו למות על קידוש ה וא"כ ה לא ציווה למות מזה שיכלו לקים את הציווי בלא למות אלא רואים שה התיר שם למות על קידוש ה ופה למדו חנניה מישאל ועזריה שהיה מותר להם למות על קידוש ה 

 

0 commentaires