dim.

22

avril

2012

ואת ה' אלוקיך תירא

מדת האמת

 פסחים דף כב."כדתניא שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתים שבתורה כיון שהגיע (דברים ו-יג ) לאת ה' אלהיך תירא פירש אמרו לו תלמידיו רבי כל אתים שדרשת מה תהא עליהן אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על הפרישה עד שבא ר''ע ודרש את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים"

לכאורה קשה וכי שמעון העמסוני לא ידע את דרשת רבי עקיבא?

ונראה לפרש שגם רבי עקיבא לא ידע את הדרשה הזו  עד שבא שמעון העמסוני ואמר כשם שקיבלתי שכר על הדרישה אקבל על הפרישה וכיון שראה את מדת האמת הגדולה כל כך אצל תלמידי חכמים אז ורקאז אמר שאם ככה אז גם מהם צריך לירא וזהו הדרשה.

 

0 commentaires