jeu.

10

mai

2012

משה

פרשת חוקת     

"ויאמר ה אל משה יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל "

ולכורא קשה איך באמת משה רבינו אדון כל הנבאים לא שמע לציווי ה לדבר אל הסלע ולמה הכהו

ועוד קשה אנו ראים בפרשת בשלח (שמות יז ו ) שגם שם ציווה על הסלע ושם באמתה אמר להכות את הסלע "והכיתה בצור"

ועוד קשה מה שהבאר הוציא מים זה היה בזכות מירים וא"כ קשה למה אצל מירים באמת אמר להכות ואילו אצל משה אמר רק לדבר אל הסלע

בשביל לישב זאת צריך להקדים יסוד יש שני הנגות ה הנסתר והנגלה ביציאת מצרים ה התהג אתנו בנגלה שזה שורש האמונה והבסיס בשביל להוכיח שיש מי שמנהל את העולם והיום לאחר יצאת מצרים ה מתנהג איתנו בנסתר שאם לא כו אז לא תהיה כח הבחירה וכשקורה נס זה אל ידי זכוית שיש לאדם

וא"כ מיושב עצל משה שהיה לו יותר זכוית אז מספיק דיבור בעלמאאבל עצל מירים היה צריך להקות את הסלע ומשה מרוב ענבותו לא רצה להראות שהוא יותר גדול ממרים ופה היה טעותו שזה לא היה המקום להיות עניו מתי שא"פ לקדש שם שמים ש"פ על ידי דיבור הסלע יוכול להוציא מים

וקשה א"כ איך א"פ שבתפילה על הגשמים אנו אמרים "על הסלע" והרי שם משה נפל וא"כ איך אנו מזכירים ואדרבה הווי קיתרוג

הגמ" במסכת תענית כה:" מעשה ברבי אליעזר ורבי עקיבא שלא ירד גשמים רבי אאליעזר התפלל ולא נענה ובא ר"ע התפלל ונענה יצתה בת כל משמים ואמרה שזה לא בגלל שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מידותיו

בזה לא נכשיו יותר גדולוא"כ קשה אדרבה א"כ בזה ר"ע יותר גדול שמעביר על מידתיו ולמ  במחלוקת ב"ש וב"ה היה שני דרכים ב"ש סובר שהיות ויש כבוד התורה לכן אין להאביר על מידותיו אלא הדרבא צריך להיות קפדן כמו שמצינו בסיפורים שהגמ" מספרת וב"ה סברו שגם כאן יש להעביר על המידות וזה לא פגם בכבוד התורה שזה התורה

וא"כ מיושב כשהדור חטא אז צריך שב"ה יבקש רחמים שמי שמעביר על מידתיו אז ה מנהג מידה כנגד מידה וגם מעביר אבל ב"ש שאחז בשיתתיות שלא להעביר כאן הוא לא יכול לדרוש שיעבירו על מידתיו וא"כ ר"ע שהיה תלמיד של ב"ה מובן למה נענה א"פ שלא היה גדול מרבי אליעזר

ולפי זה מיושב למה אנו מזכירים את חטא משה שא"פ שהיה כאן חטא בכול אופן זה היה בגלל שהעביר על מידתיו שלא רצה להתגות ולהארות שגדול ממרים א"כ מובן למה אנו מזכירים שפה לגבי גשמים אז זה זכות שא"פ שלא מגיע לנו בגלל שחטינו ה יעביר על מידתיו כמו שמשה העביר על מידתיו

 

0 commentaires