jeu.

10

mai

2012

והתוודו את חטאתם אשר יעשו

מפסוק זה לומדים את מצוות הווידוי וכך פסק הרמב"ם פרק א'  מהלכות תשובה הלכה ו "כל מצוה שבתורה בין עשה לבין לא תעשה אם עבר אדם על אחד מהם בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובהוישוב מחטאו חייב להתוודות לפני ה-קל ברוך הוא שנאמר איש או אשה

   ולכאורה אנחנו רואים ברמב"ם שבתשובה יש שני דברים : שאחד מחייב את השני -שאין תשובה בלי ווידוי והחטא לא מתכפר בלי ווידוי

וא"כ לכאורה קשה שהגמ' במסכת קידושין מט: המקדש את האשה ואמר לה : הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק אומרת הגמ' אפי' אם מתברר שהוא רשע גמור בכל זאת היא מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו. ולכאורה קשה הרי לפי הרמב"ם שהבנו הרי לא מספיק שיחזור בתשובה בלב אלא צריך גן ווידוי בפה שזה הרי וודאי לא נעשה וא"כ מה זה משנה שהוא חזר בתשובה בלב והרי עדיין תשובתו לא מועילה וישאר

רשע ולמה מקודשת וכך פסק הרמב"ם פרק ח' מהלכות אישות הלכה ה' וא"כ הוי סתירה מדברי הרמב"ם

?

המנחת חינוך והפרי מגדים בפתיחה כוללת חלק ג אות י .מיישבים שהרהר בתשובה לא מכפר על העבר אבל האדם נעשה כשר מכאן ולהבא, פירושו- אחרי שאדם כבר הרהר בלבו לעשות תשובה כבר אינו רשע שהתחרט על העוונותיו רק בשביל שיתכפר לו זה צריך גם ווידוי שא"כ יש שתי חלקים בתשובה החלק של

הכפרה והחלק שעושה את האדם כשר

בלחם משנה פרק ח' מהלכות אישות הלכה ה' מקשה אחרי דיברי הגמ' שאדם  שמקדש ואמר ע"מ שהוא  צדיק אפי' הוא רשע גמור מקודשת מכיון שמא שהרהר בלבו לעשות תשובה א"כ עדים פסולים הרי גם יש לחשש שמא היה בליבם לחזור בתשובה ויהיו כשרים 

ומיישב הלחם משנה שהיות ואמר ע"מ שאני צדיק, אז יש לחשש באמת שמא חזר בתשובה ועוד שהרי אמר ע"מ שאני צדיק ורצה לקדשה אז אולי מכיון שהיה לי פה מטרה לקדשה לכן באמת רצה לחזור בתשובה


 

0 commentaires