jeu.

31

mai

2012

ויצא משה

" ויצא משה לקראת חותנו " (יח ז) מסביר רשי "כבוד גדול נתכבד יתרו באותו שעה

קשה רש"י בונה שמזה שאהרון יצא אז כבר כל עם ישראל יצאו ולכאורה איך בונה דבר מתוך דבר והרי מי אמר ואיפו רש"י ידע שבאמת אהרון יצה שעל זה בונה קומה

ושמעתי בשם הגאון שמיישב על פי הרש"י בפרשת ויצא רש"י על הפסוק שמה שיצאת צדיק עושה רושם שכיון שיצא צדיק כיון שיצה משה יצאו גם אהרון נדב ואביהוא ומי ראה את אלה יוצאים ולא יצא

ולכאורה פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה פרושו ההדרה של העיר היופי הכבוד של העיר ופירש המזרחי שם שרש"י דייק מזה שכתוב ויצא ולא וילך משמע שעצם היצאה עושה רושם

ואם כן לפי מתורץ שפה גם כתוב ויצא משה ולכאורה אם אהרון נשאר אז עדיין היצאה לא עושה רושם שאהרון עדין שומר על הכבוד וכו וא"א לאמר שהכבוד והיופי נפחת שמשה ואהרון כתוב שהם היו שקולים אז בהכך שגם אהרון יצא וא"כ מדייק רש"י מי ראה את אלו יוצאים ולא יצא                                                                              

 

0 commentaires