jeu.

31

mai

2012

מדוע נגש יהודה

בסוף הפרשה (פסוק ט ) ראים שיהודה אמר ליוסף מי שימצא הגנבה הוא ימות וכל השאר יהיו עבדים ואז בפסוק י יוסף אמר לו רק מי שימצא הגנבה יהיה עבד וכל השאר יהיו משחרים ובפסוק טז אמר יהודה אחר שנמצא שזה בינימין היה הגנב שכולנו ניהיה לך עבדים ויסף עונה לו רק בינימין ואז ויגש אליו יהודה ולא הסקים ואז פרסה שם מלחמה

ולכאורה קשה הרי יהודה בהתחלה רצא שמי שימצא הגניבה הוא ימות וכולם יהיו עבדים ואפילו אחר שמצא שזה אצל בינימין עדיין אמר שכולם יהיו עבדים וא"כ למה פתעום ויגש מה קרה ליהודה ששינה את דעתו מזה ההפחפיות הזאת

וצריך לאמר שבהתחלה יהודה חשב שזה בגלל המכירה  וא"כ אז מי שנמנה עצלו הגביע הוא ימות כנירה שזה בגללו נגרמה המכירה וכל השאר יהיו עבדים לאחר שנמא עצל בינימין אמר כולם יהיו עבדים מכיבן שנחשיו בינימין לחלק מין הכלל ולכן אפילו שהוא לא עשה כלום במכירה מקבל עונש אם הכלל וראינו מוסג זה מכממה מקומות אבל שראה שיוסף רוצה רק את בינימין פה זה כבר לא מיסתדר שזה לא קשור למכירה שהרי בינימין לא היה שם ואם זה לא עונש על המכירה א"כ ויגש אליו יהודה 

 

0 commentaires