dim.

15

juil.

2012

מעלתו של פנחס

לכאורה מה המעלה של פנחס

ואפשר אולי לומר ע"פ הקדמה שאומרים שהאתרוג הוא הה"הכי טוב" מבין הארבעה המינים ויש אומרים שזה מכיוון שהיש לו גם עוקץ וגם פתאם והפירוש הוא שמצד אחד הוא עדיין יונק מהשורשים ולומד מן

העבר ומצד  שני הוא ממשיך לגדול לעתיד

ואם אנחנו נתבונן כתוב בפרשת קורח שכותב רש"י שקורח הגגיע למצב הזה משום ש"עינו הטעתה אותו" ולכאורה קשה למה עינו ולא עיניו הרי היו לו שני עיניים אלא שלכל אדם יש שני עינייםאחד כדי להסתכל כלפי שמיא והשאיפה שלו בלימוד וכדומה והעין השנייה על העולם הזה משכנתא.כסף.וככה זה האיזון שכל הזמן מסתכלים בשני העיניים 

וקורח העין של העולם הבא לא עבדה ורק העין של העולם הזה של הכבוד והשררה עבדה לו מצוין ולכן רשי כתב עינו הטעתה אותו 

וכן אצל בלעם כתוב שהעין שלו האחת לא עבדה וכן על זה הדרך 

אבל פנחס היה כמו אתרוג הוא למד מהעבר ועשה לעתיד שהרי להיות קנאי בצורה מאוזנת צריך לדעת להבחין טוב בין שני העיניים והוא פעל נכון ולכן היה מעלתו כה גדולה

 

0 commentaires