lun.

12

nov.

2012

עתה ידעתי

הנציב שואל שני שאלות 1. שהרי רק אחרי הניסיון העשירי אמר ה' לאברהם עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ואם הניסיון הזה הוא החשוב והוא הקובע אז לכאורה למה הקב"ה התעלל כביכול באברהם בתשע הקודמים הרי תתן לו את הניסיון הקשה נראה אם אברהם יעמוד בו 

והשאלה 2. שלכאורה אינו ניסיון בכלל  ולמשל אם מלך שהוא כל יכול היה אומר לאחד מבני עירו להרוג את הבן שלו וודאי שהאבא יהרוג אותו דמסתמא יש למלך משהו נגד הבן הזה וממה נפשך יהרוג אותו ואם יסרב האבא אז אולי יזיק המלך גם לאבא או גם לבני ביתו אז נכון שקשה אבל נכון לאבא להרוג את הבן שלו 

אלא מתרץ הנציב שאין המשל דומה מכיוון  שבמשל זה היה אחד מבני העיר אבל האמת שאם זה היה אחד מקורב לממשל או אחד השרים הבכירים שלו אז היה שואל למה ומנסה למצוא הסדר עם המלך או לכל הפחות היה מתחנן ומבקש שיסלח לו 

ולפי זה הכל מובן דאחרי שהיה את העשר ניסיונות אז כביכול עכשיו אברהם הוא מקורב למלך ובל אופן לא פצה את פיו לא התחנן ולא ביקש אלא וישכם אברהם בבוקר הוא עשה הכל כדי שזה יהיה הכי מהר

לקיים את מצוותו של ה' ולכן אמר לו עכשיו "עתה ידעתי"זהו הפשט

 

ככה אמרו לי בשם הנציב

0 commentaires

jeu.

10

mai

2012

עקידה

בפרשה של העקדת יצחק אם נתבונן בפסוקים אנו ראים שאחרי שעקד ראה עיל נאחז בסבח ורק לאחר מכן ה מברך את אברהם בכל הברכות

ולכורה קשה והרי עצם העקידה לעקוד את יצחק בנו זה היה הנסין וא"כ למה הברכות נאמרו רק לאחר מכן ששחת את האיל

ועוד קשה למה "בראש השנה" אנו תוקים בשופר זכר לאיל והרי זה היה רק פרט צדדי שקרה אחרי העקידה ולכורה למה לא הביאו איזה עץ משהו שיזקיר את עצם העקידהעצמה

מסופר על איזה רב שבמשך שלושים ושלוש שנים היה מבקר את היודים האסירים ופעם אחת לאחר שמונה עשרה שנים יצה חוק שא"א יותר לבקר את האסירים והשומר לא נתן לא להכנס הרב התעקש והשומר לא נתן לו להכנס ואמר לו לרב לא נורה תחפס לך עבודה אחרת ענה לו הרב שהוא לא מכבל על זה כסף וזה רק חסד השומר צחק ולא האמין ששמונה עשרה שנים בנדם עושה רק בשביל כסף לבסוף הרב הצליח להכנס בצורה אחרת ופתום השומר ראוה אותו בפנים אמר לו השומר עכשיו אני מאמין כי בנאדם שעושה בשביל כסף אז אם יש פטור כבר הולך אבל אתה שניסתה בכל דרך זה מהלב ומגיע מבפנים  

וא"כ עכשיו מישב אברהם הינו יכולים לחשב שזה כמו עבודה והיות ואלוקים אמר אז הוא חייב שהוא מלך העולם אבל לאחר האיל אז ראים שגמר לעצות מה שמצוה עליו וישר הולך לחפץ עוד איך לעשות נחת רווח וא"כ פה ראים שבעצם גם העקידה עצמה היה מתוך האבה איך לעשות נחת רווח ולא מתוך עבודה

ולי ניראה ליישב שהרי בכל קרבן שאנו מקריבים משמעות הקורבן הוא שבעצם היתי רוצה להקריב את עצמי ואני עוצה את זה דרך הקרבן אבל יש חסרון בזה שבאמת מי אמר שהיתה מקריב את נפשך אבל עצל אברהם היה בידיק הפוך שראו שהיה מוכן להקריב את עצמו שהרי יותר קשה להקריב את בנך מאשר עצמך ולכן מבואר שהנסין היה של אברהם אבל גם פה היה חסרון שבסוף באמת לא הקריב ולכן רק לאחר האיל שאז היה גם את אחלק השני וא"כ זה היה המשך של העקידה ולכן הברכות היו רק לאחר מכן שאדין לא נגמר המעשה שהוא חלק מיו המעשה

 

0 commentaires

jeu.

10

mai

2012

והתוודו את חטאתם אשר יעשו

מפסוק זה לומדים את מצוות הווידוי וכך פסק הרמב"ם פרק א'  מהלכות תשובה הלכה ו "כל מצוה שבתורה בין עשה לבין לא תעשה אם עבר אדם על אחד מהם בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובהוישוב מחטאו חייב להתוודות לפני ה-קל ברוך הוא שנאמר איש או אשה

   ולכאורה אנחנו רואים ברמב"ם שבתשובה יש שני דברים : שאחד מחייב את השני -שאין תשובה בלי ווידוי והחטא לא מתכפר בלי ווידוי

וא"כ לכאורה קשה שהגמ' במסכת קידושין מט: המקדש את האשה ואמר לה : הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק אומרת הגמ' אפי' אם מתברר שהוא רשע גמור בכל זאת היא מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו. ולכאורה קשה הרי לפי הרמב"ם שהבנו הרי לא מספיק שיחזור בתשובה בלב אלא צריך גן ווידוי בפה שזה הרי וודאי לא נעשה וא"כ מה זה משנה שהוא חזר בתשובה בלב והרי עדיין תשובתו לא מועילה וישאר

רשע ולמה מקודשת וכך פסק הרמב"ם פרק ח' מהלכות אישות הלכה ה' וא"כ הוי סתירה מדברי הרמב"ם

?

המנחת חינוך והפרי מגדים בפתיחה כוללת חלק ג אות י .מיישבים שהרהר בתשובה לא מכפר על העבר אבל האדם נעשה כשר מכאן ולהבא, פירושו- אחרי שאדם כבר הרהר בלבו לעשות תשובה כבר אינו רשע שהתחרט על העוונותיו רק בשביל שיתכפר לו זה צריך גם ווידוי שא"כ יש שתי חלקים בתשובה החלק של

הכפרה והחלק שעושה את האדם כשר

בלחם משנה פרק ח' מהלכות אישות הלכה ה' מקשה אחרי דיברי הגמ' שאדם  שמקדש ואמר ע"מ שהוא  צדיק אפי' הוא רשע גמור מקודשת מכיון שמא שהרהר בלבו לעשות תשובה א"כ עדים פסולים הרי גם יש לחשש שמא היה בליבם לחזור בתשובה ויהיו כשרים 

ומיישב הלחם משנה שהיות ואמר ע"מ שאני צדיק, אז יש לחשש באמת שמא חזר בתשובה ועוד שהרי אמר ע"מ שאני צדיק ורצה לקדשה אז אולי מכיון שהיה לי פה מטרה לקדשה לכן באמת רצה לחזור בתשובה


 

0 commentaires